Područja rada

Pravo trgovačkih društava

 • pripremanje i sastavljanje dokumentacije za osnivanje trgovačkog društva te statusnih promjena trgovačkih društava
 • osnivanje podružnica, pripajanja, spajanja i podjele društava
 • stjecanje poslovnih udjela društva
 • preoblikovanje trgovačkih društava
 • savjetovanje u svezi vlasničkih/upravljačkih prava u trgovačkom društvu
 • savjetovanja u svezi likvidacije trgovačkog društva
 • preuzimanje dioničkih društava
 • pravo tržišta vrijednosnih papira
 • zastupanje u sporovima u nadležnosti Trgovačkih sudova

Pravno savjetovanje

 • savjetovanja i davanje mišljenja o pravima stranaka te o pravnim propisima
 • zastupanje u pregovorima i postupcima posredovanja/mirenja
 • izrade pravnih mišljenja

 

Preuzimanja i spajanja

 • strukturiranje pripajanja i spajanja
 • pravni Due Diligence
 • izrada transakcijske dokumentacije
 • sastav plana podjele društva
 • ugovori o kupnji dionica ili udjela
 • opcijski ugovori
 • escrow ugovori
 • sporazumi dioničara ili članova društva
 • javne ponude za preuzimanje
 • privatizacija

Ugovori

 • savjetovanja pri sklapanju pravnih poslova
 • sastavljanje  ugovora
 • analiza ugovora
 • sudjelovanje/zastupanje  u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova

Naplata potraživanja

 • savjetovanja pri osiguranju i naplati potraživanja
 • ispitivanje boniteta protustranke
 • sastavljanje instrumenata plaćanja
 • zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja

Nasljedno pravo

 • sastavljanje oporuka
 • sastavljanje nasljedno-pravnih ugovora
 • zastupanje u ostavinskim postupcima

Pravo intelektualnog vlasništva i autorska prava

 • savjetovanja
 • sastavljanje autorsko-pravnih ugovora
 • ugovori o licenci
 • zastupanje u autorskim sporovima
 • pripremanje  i sastavljanje  dokumentacije potrebne za registraciju žiga/patenta
 • zastupanje u sporovima s područja intelektualnog vlasništva
 • pravna pitanja vezana za Internet sadržaj
 • medijski ugovori
 • E - trgovina

Entertainment and Media

 • License agreements;
 • Media and other related contracts;
 • Legal advice and negotiations;
 • Release forms.

Promoviranje i sponzorstva

 • ugovori o plasmanu proizvoda
 • sponzorski ugovori
 • promocijski ugovori
 • reklame

Poslovi s nekretninama

 • izvidi nekretnina, izvidi stanja u katastru i zemljišnim knjigama
 • sastavljanje  i savjetovanje u svezi ugovora o stjecanju/opterećenju nekretnina
 • savjetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih prava u zemljišne knjige
 • savjetovanje, izrada i analiza ugovora o građenju
 • zastupanje u sporovima koji se tiču nekretnina/prava na nekretninama

Enforcement of Receivables

 • Enforcement of receivables
 • Negotiations with debtors
 • Representation in all execution/enforcement proceedings
 • Legal advice in enforcement of foreign decisions in Republic of Croatia

Bankruptcy Law

 • Filling claims in bankruptcy proceedings and liquidation
 • Representation before the Board of Creditors
 • Representation in bankruptcy proceedings
 • Development of bankruptcy plans
 • Bankruptcy litigation

Radno pravo

 • savjetovanja poslodavca/radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa
 • sastavljanje ugovora o radu i menadžerskih ugovora
 • izrada općih akata i odluka iz područja radnog prava
 • zastupanje u radnim sporovima

Obiteljsko pravo

 • savjetovanja i prevencija bračnih sporova
 • sastavljanje bračnih ugovora
 • sastavljanje ugovora/sporazuma o diobi bračne stečevine
 • zastupanje u bračnim sporovima/sporovima o uzdržavanju
 • zastupanje u statusnim sporovima iz područja obiteljskog prava

Stečajno pravo

 • sastav i podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka
 • sastav i podnošenje prijava potraživanja
 • zastupanje u stečajnim postupcima
 • zastupanje u odborima vjerovnika
 • sastav i provedba predstečajne nagodbe
 • zastupanje u predstečajnim postupcima

 

Stranica 1 od 2

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »